Awr Kannada / / Kannaa

ದೇವರ ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ನಂಬಬಹುದೇ?

Informações:

Synopsis

ದೇವರ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸಂದೇಶವು ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.